World Championships / Ice speedway Gladiators

King Koltakov