World Championships / Ice speedway Gladiators

Koltakov take command